Mobiliteit & verkeersveiligheid

Inleiding

Vooreerst worden enkele algemene principes behandeld waaraan wij ons beleid zullen ophangen. Deze principes worden vervolgens ook toegepast in enkele concrete voorbeelden.
Daarnaast is het onmogelijk om over beleid te spreken zonder het mobiliteitsplan van de gemeente Herenthout, zoals dat nu voorligt en besproken is met de Vlaamse regering, te behandelen. Daarom wordt in een volgend gedeelte dit mobiliteitsplan geëvalueerd en getoetst aan de algemene principes die voor N-VA belangrijk zijn.

Algemene principes

In deze sectie worden de algemene principes besproken die de beleidsvisie van N-VA bepalen.
Eerst bespreken we enkele termen die ons beleid punt per punt, straat per straat beïnvloeden. Daarna verruimen we onze blik, en kijken we naar de algemene principes achter een gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

Lokaal

Drie absolute pijlers voor N-VA zijn:

  • Veiligheid
  • Duidelijkheid
  • Efficiëntie

Deze pijlers zijn duidelijke richtlijnen voor keuzes die gemaakt moeten worden over individuele straten en kruispunten. Het zijn geen losstaande begrippen. Zoals in onderstaande verdere uitwerking duidelijk zal worden, gaan deze termen
hand in hand.
Wat met veiligheid bedoeld wordt, is duidelijk. Ongevallen moeten beperkt worden, zwakke weggebruikers moeten zich op een veilige manier kunnen mengen met de rest van het verkeer, en risicopunten moeten worden weggewerkt. 
De veiligheid verhogen moet niet enkel gebeuren door de maximumsnelheid te verlagen, zoals andere partijen de afgelopen jaren steeds naar voor hebben geschoven als universeel lapmiddel. Veiligheid zit inderdaad in een correct snelheidsbeleid, maar even goed in veilige, afgescheiden fietspaden en duidelijke kruispunten. In het centrum, waar er geen plaats is voor fietspaden, leggen we fietssuggestiestroken aan, om de fietsers in onze gemeente een prominente plaats te geven.
Dat brengt ons naadloos bij de duidelijkheid. In Herenthout zijn behoorlijk veel kruispunten waar de voorrangssituatie niet duidelijk is, of waar de theoretische voorrangssituatie niet strookt met de realiteit van de meeste bestuurders.
Hier is het onze ambitie om al deze onduidelijke verkeerssituaties weg te werken, en dit door het invoeren van een voorrangsweg op zo veel mogelijk kruispunten. Dit zullen in elk geval alle T-kruispunten van de gemeente zijn, waar de huidige voorrang van rechts onzinnig is en in de praktijk toch al doorgaans genegeerd wordt.

Ook de kruispunten op de Markt en Botermarkt zullen worden verduidelijkt, eventueel met lichten indien dit noodzakelijk blijkt.
Tot slot mogen we bij dit alles de efficiëntie van de verkeersstroom niet uit het oog verliezen. Zoals reeds eerder vermeld is de manier om veiligheid te creëren niet de maximumsnelheid overal verlagen, ten koste van deze efficiëntie.
N-VA staat voor een gepast snelheidsbeleid, dat overal evalueert wat een veilige maximumsnelheid is. 
Deze drie pijlers gaan dus hand in hand om ieder persoon op een veilige manier zo snel mogelijk van punt A tot punt B te krijgen.

Gemeentelijk

Maar de verkeerssituatie in onze gemeente is groter dan die van individuele straten of wijken. Daarvoor hanteren we naast deze drie kernbegrippen, ook het KNIK-principe:

  • Kwaliteit
  • Netwerken
  • Iedereen
  • Knooppunten

Ook deze begrippen staan niet los van de rest, ze geven invulling en betekenis aan veiligheid, duidelijkheid en efficiëntie op niveau van de hele gemeente.
De kwaliteit van onze gemeentelijke mobiliteit meten we af aan reistijd, comfort en prijs. Dit wil dus zeggen dat we onder andere werken aan bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het wil echter ook zeggen dat we niet enkel inzetten op het openbaar vervoer, maar erkennen dat de auto altijd zijn plaats in de mobiliteit zal blijven hebben, en hem ook zijn plaats zullen geven.
Voor de organisatie van de verkeersstromen denken we in netwerken. We organiseren onze mobiliteit liefst zo veel mogelijk in één aaneengesloten netwerk, waarin alle soorten weggebruikers samen voorkomen op een zo veilig mogelijke manier, en er ook perfect aansluitingen mogelijk zijn: met de fiets naar de bushalte, met de auto naar het centrum om van daar te voet verder te gaan shoppen, …
Sterke netwerken worden dus gevormd door een optimale mix van vervoersmiddelen en houden rekening met de ruimtelijke context. We leggen dus ook het verband met ruimtelijke ordening en publieke ruimte. Zo zetten we ook in op de leesbaarheid van het openbaar domein voor de weggebruiker. Hierin kadert ons principe van duidelijkheid op het lokale niveau. Maar ook breder zetten we in op het creëren van een samenhorigheidsgevoel door de vormgeving van onze publieke ruimte.
Iedereen moet mobiel kunnen zijn. Dit betekent dat elke gewenste verplaatsing gemaakt kunnen worden wanneer men er behoefte aan heeft, en dus zo weinig mogelijk gebonden is aan een tijdstip of een plaats. Dit bereiken we door te werken op integrale en intermodale netwerken, op innovatie, informatie over openbaar vervoer, en intergemeentelijke samenwerking.
Dit alles hangt tenslotte aan mekaar met knooppunten, de plaatsen waar vervoerswijzen mekaar vinden en uitgroeien tot communicerende vaten. Om de hierboven aangehaalde voorbeelden uit te breiden: fietsenstallingen aan bushaltes, parkings in winkelstraten, enz. Ook hier maken we de verbinding met ruimtelijke ordening en een gepast parkeerbeleid.

Analyse mobiliteitsplan

In oktober 2011 werd door de studiegroep anteagroup een mobiliteitsplan voor de gemeente afgeleverd. Dit werd besproken op de gemeenteraad. In deze sectie doen wij de N-VA visie over dit plan uit de doeken.

Snelheidsregime

In het plan wordt voorgesteld de maximumsnelheid op alle invalswegen te verlagen naar 70 km/u. Daarenboven worden een aantal gebieden waar nu 70 km/u geldt, vertraagd naar 50 km/u.
Deze nieuwe snelheidsregimes zijn ondertussen in voege, en de 70 km/u is ondertussen zelfs de regel geworden in Vlaanderen.

Toch mogen we hier niet op onze lauweren rusten: het blijft belangrijk te investeren in de creatie van veilige, afgescheiden fietspaden op alle uitvalswegen, zodat alle weggebruikers een gepaste, veilige plek krijgen.

Omleidingsweg

Een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan is de invoering van een omleidingsweg, met als doel het verkeer uit het centrum weg te houden, daar het centrum wordt overbelast met zwaar en doorgaand verkeer. Voor de details van
deze omleidingsroute verwijzen we naar het mobiliteitsplan.
Wij delen de mening dat er inderdaad een problematische situatie bestaat ter hoogte van het centrum, en dat een omleidingsroute weg van het centrum optimaal zou zijn. De route voorgesteld in het plan, is dan ook een goede route.
Er schuilt echter een probleem in het plan, met name dat ons inziens de voorgestelde route, na toepassing van de andere wijzigingen in het plan, te weinig voordeel oplevert in vergelijking met de centrumroute.
Hiervoor stellen wij volgende aanpassingen voor: 

  • Waar mogelijk moeten op de kruispunten van de omleidingsroute voorrangswegen gelden voor de omleidingsroute. Tegelijk moet op de invalswegen naar het centrum waar mogelijk (Itegemsesteenweg, Bouwelsesteenweg) voorrang worden verleend aan het verkeer dat zich reeds in het centrum bevindt.
  • Waar het veilig kan, moet op de omleidingsroute een hoger snelheidsregime gelden.
  • Eventueel dienen tenslotte snelheidsverlagende middelen te worden uitgewerkt in het centrum, zoals wegversmallingen met eenrichtingsvoorrang.